Naar de huidige aanbiedingen

Conditie

Inhoudsopgave

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HOTELINDUSTRIE 2006
(AGBH 2006)
Versie van 15-11-2006

§ 1 bereik
§ 2 Definities van termen
§ 3 Contractafsluiting – Aanbetaling
§ 4 Begin en einde accommodatie
§ 5 Opzegging van het verblijfscontract – annuleringskosten
§ 6 Aanbieden van alternatieve huisvesting
§ 7 Rechten van de contractpartner
§ 8 Verplichtingen van de contractpartner
§ 9 Rechten van de accommodatieverschaffer
§ 10 Verplichtingen van de accommodatieverschaffer
§ 11 Aansprakelijkheid van de logiesverlener voor schade aan meegebrachte zaken
§ 12 Beperkingen van aansprakelijkheid
§ 13 veeteelt
§ 14 Uitbreiding accommodatie
§ 15 Beëindiging van het verblijfscontract – Voortijdige beëindiging
§ 16 Ziekte of overlijden van de gast in het verblijfscontract
§ 17 Plaats van uitvoering, jurisdictie en rechtskeuze
§ 18 Diversen

§ 1 bereik

1.1 Deze algemene voorwaarden voor de hotellerie (hierna “AGBH 2006”) vervangen de vorige ÖHVB in de versie van 23 september 1981.
1.2 De AGBH 2006 sluiten bijzondere afspraken niet uit. De AGBH 2006 zijn ondergeschikt aan individuele overeenkomsten.

§ 2 Definities van termen

2.1 Definitie van termen: “Accommodatieaanbieder”: Is een natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling gasten huisvest. “Gast”: is een natuurlijk persoon die gebruik maakt van accommodatie. De gast is meestal ook de contractpartner. Ook personen die met de contractpartner arriveren (bijv. familieleden, vrienden enz.) worden als gasten beschouwd. “Contractuele partner”: is een natuurlijke of rechtspersoon in Duitsland of in het buitenland die als gast of voor een gast een accommodatiecontract afsluit. “Consument” en “ondernemer”: de termen moeten worden begrepen in de zin van de Consumer Protection Act 1979, zoals gewijzigd. “Accommodatieovereenkomst”: is de overeenkomst die tussen de accommodatieverschaffer en de contractpartner wordt gesloten, waarvan de inhoud hieronder nader wordt geregeld.

§ 3 Contractafsluiting – Aanbetaling

3.1 De accommodatieovereenkomst komt tot stand wanneer de accommodatieverschaffer de bestelling van de contractant aanvaardt. Elektronische declaraties worden geacht te zijn ontvangen indien degene voor wie zij bestemd zijn daar onder normale omstandigheden toegang toe heeft en toegang wordt verleend tijdens de kantooruren van de accommodatieverschaffer.
3.2 De logiesverlener is gerechtigd het logiescontract af te sluiten op voorwaarde dat de contractpartner een aanbetaling doet. In dit geval is de accommodatieverschaffer verplicht de contractpartner vóór de aanvaarding van de schriftelijke of mondelinge bestelling van de contractpartner op de hoogte te stellen van de vereiste aanbetaling. Als de contractpartner akkoord gaat met de aanbetaling (schriftelijk of mondeling), komt het accommodatiecontract tot stand na ontvangst van de toestemmingsverklaring voor de contractpartner om de aanbetaling door de accommodatieverschaffer te betalen.
3.3 De contractpartner is verplicht de borg uiterlijk 7 dagen (ontvangstbewijs) voor de accommodatie te betalen. De contractpartner draagt de kosten voor de geldtransactie (bijv. overschrijvingskosten). De algemene voorwaarden van de kaartmaatschappijen zijn van toepassing op creditcards en betaalpassen.
3.4 De aanbetaling is een gedeeltelijke betaling van het overeengekomen honorarium.

§ 4 Begin en einde accommodatie

4.1 Tenzij de accommodatieverschaffer een ander referentietijdstip aanbiedt, heeft de contractpartner het recht om de gehuurde kamers vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag (“aankomstdag”) te betrekken.
4.2 Indien een kamer voor het eerst voor 06.00 uur wordt bezet, geldt de voorgaande nacht als eerste overnachting.
4.3 De gehuurde kamers dienen op de dag van vertrek om 10.00 uur door de contractpartner te zijn verlaten. De accommodatieverschaffer is gerechtigd een extra dag in rekening te brengen indien de gehuurde kamers niet tijdig worden ontruimd.

§ 5 Opzegging van het verblijfscontract – annuleringskosten

5.1 Indien de accommodatieovereenkomst voorziet in een aanbetaling en de aanbetaling niet op tijd door de contractpartner is gedaan, kan de accommodatieverschaffer zich zonder uitstel van betaling terugtrekken uit de accommodatieovereenkomst.
5.2 Indien de gast op de afgesproken aankomstdag niet voor 18.00 uur verschijnt, is er geen verplichting tot het ter beschikking stellen van accommodatie, tenzij een latere aankomsttijd is overeengekomen.
5.3 Indien de contractpartner een aanbetaling heeft gedaan (zie 3.3), blijft het pand tot uiterlijk 12.00 uur op de dag volgend op de overeengekomen aankomstdatum gereserveerd. Bij vooruitbetaling van meer dan vier dagen eindigt de verblijfsverplichting op de vierde dag om 18.00 uur, waarbij de aankomstdag als eerste dag wordt gerekend, tenzij de gast een latere aankomstdag aankondigt.
5.4 De accommodatieverschaffer kan de accommodatieovereenkomst om objectief gerechtvaardigde redenen beëindigen door een eenzijdige verklaring uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de contractpartner, tenzij iets anders is overeengekomen. Herroeping door de contractpartner – annuleringskosten
5.5 Tot 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast kan het accommodatiecontract zonder betaling van annuleringskosten door een eenzijdige verklaring van de contractpartner worden opgezegd.
5.6 Buiten de in § 5.5 genoemde periode. bepaalde termijn is een herroeping door eenzijdige verklaring van de contractpartner alleen mogelijk tegen betaling van de volgende annuleringskosten: – tot 1 maand voor de dag van aankomst 40% van de totale pakketprijs; – tot 1 week voor de dag van aankomst 70% van de totale pakketprijs; – in de laatste week voor de dag van aankomst 90% van de totale pakketprijs.
5.7 Indien de contractant op de dag van aankomst niet in de accommodatie kan verschijnen omdat onvoorziene, uitzonderlijke omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, wateroverlast etc.) alle reismogelijkheden onmogelijk maken, is de contractant niet gehouden tot betaling van de overeengekomen vergoeding voor de aankomstdagen.
5.8 De verplichting tot betaling van de vergoeding voor het geboekte verblijf herleeft zodra aankomst mogelijk is als aankomst binnen drie dagen weer mogelijk wordt.

§ 6 Aanbieden van alternatieve huisvesting

6.1 De accommodatieverschaffer kan de contractpartner of de gasten passende vervangende accommodatie (van dezelfde kwaliteit) ter beschikking stellen als dit redelijk is voor de contractpartner, vooral als de afwijking gering en objectief gerechtvaardigd is.
6.2 Er wordt een feitelijke rechtvaardiging gegeven, bijvoorbeeld indien de kamer(s) onbruikbaar zijn (zijn) geworden, reeds ondergebrachte gasten hun verblijf verlengen, er een overboeking is of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap vereisen.
6.3 Eventuele extra kosten voor de vervangende accommodatie zijn voor rekening van de accommodatieverschaffer.

§ 7 Rechten van de contractpartner

7.1 Door het sluiten van een accommodatieovereenkomst verkrijgt de contractpartner het recht op het gebruikelijke gebruik van de gehuurde kamers, de faciliteiten van de accommodatie, die voor de gasten op de gebruikelijke manier en zonder bijzondere voorwaarden toegankelijk zijn voor gebruik, en op de gebruikelijke dienst. De contractpartner moet zijn rechten uitoefenen in overeenstemming met eventuele hotel- en/of gastrichtlijnen (huisregels).

§ 8 Verplichtingen van de contractpartner

8.1 De contractpartner is verplicht de overeengekomen vergoeding plus eventuele aanvullende bedragen die zijn ontstaan door het afzonderlijk gebruik van diensten door hem en/of de begeleidende gasten, vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting, uiterlijk op het moment van vertrek te betalen.
8.2 De accommodatieverschaffer is niet verplicht vreemde valuta te accepteren. Als de accommodatieverschaffer vreemde valuta accepteert, worden deze zo mogelijk tegen dagkoers in rekening gebracht. Als de accommodatieverschaffer buitenlandse valuta of girale betaalmiddelen accepteert, draagt de contractpartner alle bijbehorende kosten, zoals vragen bij creditcardmaatschappijen, telegrammen, enz.
8.3 De contractpartner is aansprakelijk jegens de accommodatieverschaffer voor alle schade veroorzaakt door hem of de gast of andere personen die met medeweten of wil van de contractpartner diensten van de accommodatieverschaffer aanvaarden.

§ 9 Rechten van de accommodatieverschaffer

9.1 Indien de contractpartner de overeengekomen vergoeding weigert te betalen of hiermee in gebreke is, heeft de logiesverlener het wettelijke retentierecht volgens 970c ABGB en het wettelijke retentierecht volgens Section 1101 ABGB op de ingebrachte zaken door de contractpartner of de gast. De accommodatieverschaffer heeft ook recht op dit retentierecht of retentierecht om zijn vorderingen uit het accommodatiecontract veilig te stellen, in het bijzonder voor maaltijden, andere kosten gemaakt voor de contractpartner en voor eventuele aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook.
9.2 Indien de dienst wordt aangevraagd in de kamer van de contractpartner of op ongebruikelijke tijden van de dag (na 20.00 uur en vóór 06.00 uur), is de accommodatieverschaffer gerechtigd hiervoor een speciale vergoeding te vragen. Deze speciale toeslag moet echter op de kamerprijstabel worden vermeld. De accommodatieverschaffer kan deze diensten ook om operationele redenen weigeren.
9.3 De accommodatieverschaffer heeft te allen tijde recht op (tussentijdse) facturering van zijn diensten.

§ 10 Verplichtingen van de accommodatieverschaffer

10.1 De logiesverlener is verplicht de overeengekomen diensten te leveren in een mate die overeenkomt met zijn norm.
10.2 Voorbeelden van bijzondere diensten van de accommodatieverschaffer die niet zijn inbegrepen in de accommodatieprijs zijn: a) Bijzondere accommodatiediensten die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, zoals het ter beschikking stellen van lounges, sauna’s, binnenzwembaden, zwembaden, solarium, garages, enz.; b) Voor het plaatsen van extra bedden of kinderbedden wordt een gereduceerde prijs in rekening gebracht.

§ 11 Aansprakelijkheid van de logiesverlener voor schade aan meegebrachte zaken

11.1 De accommodatieverschaffer is volgens §§ 970 ff ABGB aansprakelijk voor de door de contractpartner ingebrachte goederen. De ondernemer is slechts aansprakelijk indien de zaken aan de ondernemer of door de ondernemer gemachtigde personen zijn afgegeven of naar een door hen aangewezen of aangewezen plaats zijn gebracht. Indien de logiesverlener er niet in slaagt het bewijs te leveren, is de logiesverlener aansprakelijk voor zijn eigen schuld of de schuld van zijn mensen evenals de uitgaande en inkomende personen. Volgens § 970 lid 1 ABGB is de accommodatieverschaffer aansprakelijk tot een maximum van het bedrag vermeld in de federale wet van 16 november 1921 op de aansprakelijkheid van herbergiers en andere ondernemers in de huidige versie. Indien de contractpartner of de gast niet onmiddellijk gevolg geeft aan het verzoek van de accommodatieverschaffer om zijn spullen in een speciale opslagruimte te deponeren, wordt de accommodatieverschaffer ontslagen van elke aansprakelijkheid. De hoogte van eventuele aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer is beperkt tot maximaal de som van de aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende accommodatieverschaffer. Elke fout van de contractpartner of gast moet in aanmerking worden genomen.
11.2 De aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer is uitgesloten voor lichte nalatigheid. Als de contractpartner een ondernemer is, is aansprakelijkheid ook uitgesloten voor grove nalatigheid. In dit geval draagt de contractpartner de bewijslast voor het bestaan van een fout. Gevolgschade of indirecte schade alsmede gederfde winst worden in geen geval vergoed.
11.3 De accommodatieverschaffer is slechts aansprakelijk voor kostbaarheden, geld en waardepapieren tot een bedrag van op dit moment € 550,-. De accommodatieverschaffer is alleen aansprakelijk voor verdere schade indien hij deze zaken met kennis van hun toestand in bewaring heeft genomen of indien hij of een van zijn personen verantwoordelijk is voor de schade. De beperking van aansprakelijkheid volgens 12.1 en 12.2 is dienovereenkomstig van toepassing.
11.4 De logiesverlener kan weigeren kostbaarheden, geld en waardepapieren in bewaring te geven indien de desbetreffende zaken aanzienlijk meer waard zijn dan de gasten van de betreffende logiesvoorziening gewoonlijk in bewaring houden. 11.5 In ieder geval van veronderstelde opslag is aansprakelijkheid uitgesloten indien de contractpartner en/of gast de accomodatie niet onmiddellijk op de hoogte stelt van de ontstane schade. Bovendien moeten deze claims binnen drie jaar na kennisname of mogelijke kennis van de contractpartner of gast bij de rechtbank worden ingediend; anders is het recht vervallen.

§ 12 Beperkingen van aansprakelijkheid

12.1 Indien de contractpartner een consument is, is de aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer voor lichte nalatigheid, met uitzondering van persoonlijk letsel, uitgesloten.
12.2 Indien de contractpartner een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer voor lichte en grove nalatigheid uitgesloten. In dit geval draagt de contractpartner de bewijslast voor het bestaan van een fout. Gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade alsmede gederfde winst worden niet vergoed. In ieder geval is de te vergoeden schade beperkt tot het niveau van vertrouwen.

§ 13 veeteelt

13.1 Huisdieren mogen alleen met voorafgaande toestemming van de logiesverlener en zo nodig tegen een speciale vergoeding in de accommodatie worden gebracht.
13.2 De contractpartner die een dier meeneemt, is verplicht dit dier tijdens zijn verblijf naar behoren te houden of te begeleiden of op eigen kosten door geschikte derden te laten houden of begeleiden.
13.3 De contractpartner of gast die een dier meeneemt, moet een passende dierenaansprakelijkheidsverzekering of een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben, die ook eventuele schade door dieren dekt. Op verzoek van de logiesverlener dient het bewijs van de desbetreffende verzekering te worden overlegd.
13.4 De contractpartner of zijn verzekeraar is jegens de logiesverlener hoofdelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door meegebrachte dieren. De schade omvat in het bijzonder ook die vergoedingsdiensten van de accommodatieverschaffer die de accommodatieverschaffer aan derden moet verlenen. 13.5 Dieren zijn niet toegestaan in de salons, sociale- en restaurantruimtes en wellnessruimtes.

§ 14 Uitbreiding accommodatie

14.1 De contractpartner heeft geen recht op verlenging van zijn verblijf. Indien de contractpartner tijdig te kennen geeft het verblijf te willen verlengen, kan de huisvester instemmen met de verlenging van het huisvestingscontract. De accommodatieverschaffer is hiertoe niet verplicht.
14.2 Indien de contractpartner de accommodatie op de dag van vertrek niet kan verlaten omdat alle vertrekmogelijkheden geblokkeerd of onbruikbaar zijn door onvoorziene buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, wateroverlast, enz.), wordt het accommodatiecontract automatisch verlengd voor de duur van de onmogelijkheid van vertrek. Een verlaging van de vergoeding voor deze periode is alleen mogelijk als de contractpartner vanwege de ongebruikelijke weersomstandigheden geen volledig gebruik kan maken van de diensten die door de accommodatieverschaffer worden aangeboden. De accommodatieverschaffer heeft het recht om ten minste de vergoeding te vragen die overeenkomt met de prijs die gewoonlijk in het laagseizoen wordt aangerekend.

§ 15 Beëindiging van het verblijfscontract – Voortijdige beëindiging

15.1 Indien de accommodatieovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze wanneer de periode is verstreken.
15.2 Indien de contractpartner voortijdig vertrekt, is de logiesverlener gerechtigd de volledige overeengekomen vergoeding te eisen. De accommodatieverschaffer zal aftrekken wat hij heeft bespaard door het niet gebruiken van zijn dienstenaanbod of wat hij heeft ontvangen door de bestelde kamers elders te huren. Er is alleen een besparing als de accommodatie is volgeboekt op het moment dat de gast de geboekte kamer niet gebruikt en de kamer door de annulering door de contractpartner aan andere gasten kan worden verhuurd. De contractpartner draagt de bewijslast van de besparingen.
15.3 Het contract met de accommodatieverschaffer eindigt bij het overlijden van een gast.
15.4 Indien de huisvestingsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kunnen de contractpartijen de overeenkomst opzeggen tot 10.00 uur op de derde dag voor het beoogde einde van de overeenkomst.
15.5 De accommodatieverschaffer heeft het recht om de accommodatieovereenkomst met onmiddellijke ingang om gegronde redenen te beëindigen, in het bijzonder als de contractpartner of de gast a) een aanmerkelijk nadelig gebruik maakt van het gehuurde of door zijn onachtzaam, kwetsend of anderszins grove onfatsoenlijk gedrag jegens de andere gasten, de eigenaar, zijn personen of de in de accommodatie wonende derden, het samenwonen bederft of een strafbare belediging jegens deze mensen die zich schuldig maken aan eigendom, zeden of fysieke veiligheid; b) is getroffen door een besmettelijke ziekte of een ziekte die de duur van de accommodatie overschrijdt of anderszins zorg behoeft; c) de ingediende facturen worden niet betaald binnen een redelijke termijn (3 dagen) wanneer ze verschuldigd zijn.
15.6 Indien de uitvoering van het contract onmogelijk wordt door een gebeurtenis die als overmacht kan worden aangemerkt (bijv. overmacht, staking, lock-out, officiële bevelen, enz.), kan de accommodatieverschaffer het accommodatiecontract op elk moment zonder inachtneming van een opzegtermijn, voor zover de overeenkomst niet reeds van rechtswege als beëindigd wordt beschouwd, of de logiesverlener wordt ontheven van zijn huisvestingsverplichting. Alle aanspraken op schadevergoeding enz. van de contractpartner zijn uitgesloten.

§ 16 Ziekte of overlijden van de gast in het verblijfscontract

16.1 Indien een gast ziek wordt tijdens het verblijf in de accommodatie, zal de accommodatieverschaffer op verzoek van de gast medische zorg verlenen. Bij dreigend gevaar zorgt de accommodatieverschaffer ook zonder speciaal verzoek van de gast voor medische zorg, zeker als dit noodzakelijk is en de gast zelf niet in staat is.
16.2 Zolang de Gast geen beslissingen kan nemen of de familieleden van de Gast niet bereikbaar zijn, zal de Accommodatieverschaffer op kosten van de Gast medische behandeling verlenen. De reikwijdte van deze zorgmaatregelen eindigt echter op het moment dat de gast beslissingen kan nemen of de nabestaanden op de hoogte zijn gesteld van de ziekte.
16.3 De accommodatieverschaffer heeft aanspraken op schadevergoeding jegens de contractpartner en de gast of, in geval van overlijden, op hun rechtsopvolger, in het bijzonder voor de volgende kosten: a) Openstaande medische kosten, kosten ambulancevervoer, medicijnen en hulpmiddelen b) ontsmetting van de kamer die nodig is geworden, c) linnengoed, bedlinnen en bedmeubilair dat onbruikbaar is geworden, anders voor de desinfectie of grondige reiniging van al deze artikelen, d) Restauratie van muren, stoffering, tapijten, enz., voor zover deze besmet of beschadigd zijn in verband met ziekte of overlijden, e) kamerhuur, voor zover de kamer door de gast is gebruikt, vermeerderd met eventuele dagen dat de kamer niet kan worden gebruikt wegens desinfectie, opruiming of iets dergelijks, f) alle andere schade van de accommodatieverschaffer.

§ 17 Plaats van uitvoering, jurisdictie en rechtskeuze

17.1 Als plaats van uitvoering geldt de plaats waar de accommodatie is gevestigd.
17.2 Dit contract is onderworpen aan het Oostenrijkse formeel en materieel recht met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht (in het bijzonder IPRG en EVÜ) en het VN-kooprecht.
17.3 De exclusieve bevoegde rechtbank in bilaterale ondernemerstransacties is de zetel van de accommodatieverschaffer, waarbij de accommodatieverschaffer ook het recht heeft om zijn rechten te doen gelden bij elke andere lokale en feitelijk bevoegde rechtbank.
17.4 Als de accommodatieovereenkomst is gesloten met een contractpartner die consument is en zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft, kunnen rechtszaken tegen de consument alleen worden ingesteld in de woonplaats, gebruikelijke verblijfplaats of standplaats van de consument.
17.5 Als de accommodatieovereenkomst is gesloten met een contractpartner die consument is en zijn woonplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Oostenrijk), IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is dit plaatselijk en feitelijk voor de woonplaats van de consument voor gerechtelijke stappen tegen de bevoegde rechter van de consument is exclusief bevoegd.

§ 18 Diversen

18.1 Tenzij de bovenstaande bepalingen anders bepalen, begint een termijn met de levering van het document waarin de termijn wordt besteld aan de contractpartner die verantwoordelijk is voor de naleving van de termijn. Bij de berekening van een periode, die wordt bepaald door dagen, wordt niet meegeteld de dag waarop het tijdstip of de gebeurtenis valt waarop het begin van de periode zou moeten worden gebaseerd. Termijnen bepaald door weken of maanden verwijzen naar de dag van de week of maand die, door zijn naam of nummer, overeenkomt met de dag waarop de deadline moet worden gerekend. Als deze dag in de maand ontbreekt, is de laatste dag van deze maand bepalend.
18.2 Declaraties moeten op de laatste dag van de termijn (24 uur) door de andere contractpartner zijn ontvangen.
18.3 De accommodatieverschaffer heeft het recht vorderingen van de contractpartner met zijn eigen vorderingen te verrekenen. De contractpartner is niet gerechtigd zijn eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen van de accommodatieverschaffer, tenzij de accommodatieverschaffer insolvent is of de vordering van de contractpartner door een rechtbank is vastgesteld of door de accommodatieverschaffer is erkend.
18.4 In geval van lacunes zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.